Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan binnen de school. Het doel van de MR is er op toe te zien dat onderwijs bekostigd met publieke middelen democratisch en doeltrefend functioneert. De MR overlegt met schoolleiding en bestuur over zaken als geld, gebruik van gebouwen, veiligheid op school, de schoolgids en het zorgplan. Ook over fusieplannen, statutenwijziging moet het bestuur een advies vragen aan de Medezeggenschapsraad. De MR heeft invloed op het beleid en de uitwerking van het beleid binnen de school. De MR kent een lerarengeleding en een oudergeleding.

In het schooljaar 2017-2018 bestaat de oudergeleding van de MR uit:

Freya Martin, moeder van Oskar uit de vierde klas en Kasper uit januariklas 6.
Tim Kliphuis, vader van Peter uit de kleuterklas van juf Edith en Paula uit de vijfde klas.

Per 1 december 2016 heeft Esmé Stevens een overstap gemaakt van de MR naar het bestuur. 
Per 1 januari 2017 is in haar plaats Tim Kliphuis toegetreden tot de oudergeleding. 

In het schooljaar 2017-2018 bestaat de lerarengeleding uit:

Marit Brand, kleuterleraar.
Aretta van Hasselt, leraar klas 5.

De MR komt periodiek in vergadering bijeen.
De notulen van de MR-vergaderingen zijn hier te lezen:

Notulen MR-vergadering 06-12-2017

Vragen voor de medezeggenschapsraad kunnen gemaild worden naar: mr@vrijeschoolmichael.nl