Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan binnen de school. Het doel van de MR is er op toe te zien dat onderwijs bekostigd met publieke middelen democratisch en doeltrefend functioneert. De MR overlegt met schoolleiding en bestuur over zaken als geld, gebruik van gebouwen, veiligheid op school, de schoolgids en het zorgplan. Ook over fusieplannen, statutenwijziging moet het bestuur een advies vragen aan de Medezeggenschapsraad. De MR heeft invloed op het beleid en de uitwerking van het beleid binnen de school. De MR kent een lerarengeleding en een oudergeleding.

In het schooljaar 2017-2018 bestaat de oudergeleding van de MR uit:

Freya Martin, moeder van Oskar uit de vijfde klas
Tim Kliphuis, vader van Peter uit klas 1b en Paula uit de zesde klas.

In het schooljaar 2017-2018 bestaat de lerarengeleding uit:

Marit Brand, kleuterleraar.
Aretta van Hasselt, leraar klas 1a.

De MR komt periodiek in vergadering bijeen.
De notulen van de MR-vergaderingen zijn verschenen in de schoolbel.


Vragen voor de medezeggenschapsraad kunnen gemaild worden naar: mr@vrijeschoolmichael.nl