Onderwijsinspectie

Onze school heeft het volledig vertrouwen van de Inspectie voor het onderwijs, en valt daarmee onder het basistoezicht.

De Inspectie maakt elk jaar van elke school een risicoanalyse. Hierbij wordt gekeken naar de onderwerpresultaten (eindexamens, eindtoetsen basisonderwijs e.d.). Ook wordt er een analyse gemaakt van de jaarstukken en eventueel geregistreerde signalen. Indien deze eerste risicoanalyse indicaties van risico's laat zien, worden zo nodig aanvullende gegevens en documenten opgevraagd en vindt een gesprek met het bestuur plaats. Indien naar aanleiding van de analyse blijkt dat er geen reden tot zorg is, kent de inspectie de school basistoezicht toe.

De informatie van de Inspectie voor het onderwijs is openbaar. Als u wilt lezen wat de bevindingen over onze school zijn, kunt u kijken op de website met inspectierapporten.