Ouderbijdrage

Scholen worden gefinancierd met subsidiegeld van de overheid. Het Ministerie van Onderwijs geeft de scholen geld voor personeel, management en materialen. 

Het lesplan van vrijescholen vraagt (ten opzichte van het lesplan van andere basisscholen) om meer financiële middelen dan het Ministerie ter beschikking stelt. Met name waar het gaat om de inzet van personeel. Vrijescholen hebben een breder lesaanbod en hebben daarom meer mensen in dienst dan andere basisscholen. En, meer dan 80% van het geld dat de school uitgeeft, besteedt zij aan de inzet van mensen. 

Om de meerkosten van het vrijeschoolonderwijs te dekken, vragen we ouders een ouderbijdrage te betalen. De ouderbijdrage is vrijwillig maar van essentieel belang voor de school. Zonder ouderbijdrage kan de school niet voortbestaan. Op dit moment bedraagt het totale bedrag dat door de oudergemeenschap aan onze school wordt bijgedragen ca. € 80.000,- per jaar.

Om de hoogte van de ouderbijdrage vast te stellen hanteert de school een systeem dat is gebaseerd op draagkracht en waarbij sprake is van korting wanneer een gezin meer dan één kind op school heeft. Ouderbijdrage gaat in op het moment dat een kind daadwerkelijk op school is en geldt 10 maanden per jaar. De hoogte van de ouderbijdrage varieert van € 33,- per maand voor gezinnen met één kind in de laagste inkomensgroep tot € 132,- per maand voor gezinnen met drie of meer kinderen op school in de hoogste inkomensgroep.  Er zijn ook ouders die meer betalen dan het bedrag uit het rekenschema. Dat is voor de school heel welkom omdat er ook ouders zijn die geen mogelijkheid hebben ouderbijdrage te betalen en we alle kinderen de mogelijkheid willen bieden om vrijeschoolonderwijs te krijgen.

In 2011 is er door het bestuur van de Vrije School Michaël een voorstel gedaan om de systematiek van de ouderbijdrage te wijzigen naar een systeem waarbij er geen inkomensafhankelijke korting en geen kwatumkorting is. In het voorgestelde nieuwe systeem bestaat de ouderbijdrage uit een vast bedrag per leerling per jaar en is er een fonds, gevuld door ouders die meer kunnen en willen betalen, van waaruit de bijdragen worden bekostigd van ouders die niet kunnen betalen. Klik hier voor meer informatie over dat voorstel. Het voorstel is destijds niet tot vaststelling gekomen.

Op de pagina Formulieren en Bestanden is de informatiebrief over de ouderbijdrage te downloaden.