Op deze pagina staat informatie over de wijze waarop we ouders informeren over de voortgang en ontwikkeling van de kinderen op onze school. Lees alles of klik door naar één van de volgende onderwerpen:

Rapportage in de kleuterklas
Rapportage in de onderbouw
Toetsen
Oudergesprekken
Klassencourant, nieuwsbrief
Kijken in de klas
Ouderavonden


terug naar boven

Leerlingvolgsysteem

De school houdt de vorderingen van haar leerlingen bij in ‘volglijn’, een digitaal leerlingvolgsysteem speciaal ontwikkeld voor vrijescholen.


terug naar boven

Rapportage in de kleuterklas

In de kleuterklas is er nog geen sprake van een rapport. De leraar houdt de ontwikkeling van de kinderen bij en informeert ouders hierover in een oudergesprek dat twee maal per schooljaar plaatsvindt. Ter voorbereiding op het oudergesprek ontvangen ouders een korte vragenlijst. De kleuterleraar maakt een verslag van het gesprek. Tegen het einde van de kleuterperiode, vindt het leerrijpheidsonderzoek plaats. In dit onderzoek wordt gekeken of bij de kleuter alle leervoorwaarden aanwezig zijn om de stap naar de eerste klas te maken. Na het leerrijpheidsonderzoek volgt een oudergesprek waarin de kleuterleraar de resultaten van het onderzoek met de ouders bespreekt en aangeeft of de kleuter naar de eerste klas gaat. De ouders ontvangen ook een verslag van het onderzoek.

Als de kleuter naar de eerste klas gaat, maakt de leraar een gouden boekje. Een schildering of tekening en een gedicht speciaal voor het betreffende kind gemaakt dat wordt uitgereikt op de laatste schooldag in de kleuterklas. De stap naar de eerste klas gaat op vrijeschool met een bijzonder ritueel. Bij ons op school komen de kinderen op de eerste schooldag samen met de ouders in de kleuterklas. Er is een ‘bruggetje’ naar de eerste klas. Aan de andere kant van het bruggetje staat de leraar van de eerste klas. Alle kleuters die naar de nieuwe eerste klas gaan, gaan over de brug en worden dan door de kleuterleraren uitgezwaaid. Dan is er een welkomstbijeenkomst in de grote zaal waarbij alle klassen van de onderbouw de nieuwe eerste klas en hun ouders verwelkomen, onder andere met liedjes en verhalen.


terug naar boven

Rapportage in de onderbouw

In klas 1 tot en met 6 ontvangen de ouders aan het eind van ieder schooljaar een getuigschrift. Dat is een uitgebreid document waarin de ontwikkeling van het kind in het betreffende schooljaar in woorden beschreven staat met daarbij de toetsresultaten over het gehele schooljaar. Dit document is voor de ouders, niet voor de kinderen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar vinden over het algemeen beeld dat in het getuigschrift gegeven is 15-minutengesprekken plaats met de ouders. De leerlingen ontvangen bij de getuigschriftuitreiking een schildering of tekening met een gedicht of spreuk waarin het centrale, persoonlijke ontwikkelingsthema van het betreffende jaar verwerkt is. Deze spreuk wordt in het volgende schooljaar wekelijks in de klas door het kind uitgesproken. In de maand februari van ieder schooljaar ontvangen de ouders een tussenrapport met de toetsresultaten over de eerste helft van het schooljaar. Hierover worden in de maand maart 10-minutengesprekken gehouden.


terug naar boven

Toetsen

Onze school gebruikt in de onderbouw Cito-toetsen en neemt deze af op de landelijk vastgestelde toetsmomenten van het Cito: januari en mei/juni.

In het kader van het schooladvies voor het voortgezet onderwijs wordt in klas 6 de verplichte eindtoets afgenomen. Onze school heeft gekozen voor de IEP toets.


terug naar boven

Oudergesprekken

Zowel in de kleuterklas als in de onderbouw vinden twee maal per jaar oudergesprekken plaats. De leraar maakt een verslag van het oudergesprek. Het is altijd mogelijk tussentijds een gesprek met de leraar te vragen als dit wenselijk is.


terug naar boven

Klassencourant, nieuwsbrief

In de onderbouwklassen houden de leraren de ouders gedurende het jaar op de hoogte van lopende zaken via een klassencourant of nieuwsbrief die veelal via email wordt verstuurd. In de kleuterklassen gaan veel mededelingen van organisatorische aard via de email en hebben alle kinderen bij de klas een postvakje waarin geregeld een briefje wordt gepost.


terug naar boven

Kijken in de klas

In de onderbouwklassen wordt een aantal keer per jaar in de klas een open ochtend gehouden. Ouders zijn dan een deel van de ochtend welkom in de klas om het werk van de kinderen te bekijken. Ook in de kleuterklassen worden de ouders verschillende keren uitgenodigd om in de klas te komen, bijvoorbeeld bij het Kerstspel of het Driekoningenspel. Ook tijdens de jaarfeesten zijn de ouders verschillende keren in de klas. Er zijn ook verschillende taken die ouders op zich kunnen nemen die een kijkje in de klas mogelijk maken zoals het brood smeren bij de kleuters of het lezen met de kinderen in de lagere klassen van de onderbouw.


terug naar boven

Ouderavonden

In iedere klas wordt twee tot drie keer per jaar een ouderavond gehouden. Tijdens de ouderavond informeert de leraar de ouders over hoe het gaat in de klas, over de leerstof die wordt aangeboden en de achtergronden hiervan. Soms is er een vooraf afgesproken thema. Ouders kunnen tijdens de ouderavonden vragen of bevindingen rond de klas met elkaar en de leraar bespreken. In de kleuterklassen is er bovendien jaarlijks een informatieavond rond het thema leerrijpheid.


terug naar boven