Schoolplan 2015-2019

1. Inleiding
2. Afronding schoolplan 2011-2015
3. Missie
4. Analyse van de huidige situatie
5. De gewenste situatie
6. Ambities en plannen voor de komende vier jaar
7. Onderwijskundig beleid
8. Beleid onderwijsondersteuning
9. Personeelsbeleid
10. Organisatie
11. Invloeden van buitenaf
12. Doelen ten aanzien van de overige gebieden
13. Scholing leraren
14. Totaaloverzicht

terug naar boven

1. Inleiding

Hier leest u het schoolplan voor de jaren 2015 tot en met 2019.
Het omvat alle plannen en ambities op het gebied van onderwijs, onderwijsondersteuning, kwaliteitszorg, personeel, organisatie, communicatie en financiën.
Daaraan gaat vooraf een schets van wat er gerealiseerd is van het vorige schoolplan en een beschrijving van de missie van de school.
De basis van de plannen wordt gevormd door een tweetal onderzoeken; de swotanalyse en de uitkomsten van de schoolzelfevaluatie april 2015.
In de zakelijke vergadering van 23 september 2015 is het proces om te komen tot een nieuw schoolplan van start gegaan.
In deze vergadering zijn de missie en de visie van onze school opnieuw vastgesteld. In de vergaderingen die daarop volgden zijn steeds onderdelen van het schoolplan besproken.          
Het schoolplan is een compact geheel met daarin de grote lijn, het is een levendig document dat per jaar bijgesteld kan worden.
In het plan worden doelen per schooljaar aangegeven over een periode van vier jaar. Dit is bedoeld om een richting aan te geven aangezien er in een jaar veel kan veranderen.  In het jaarplan zullen de doelen steeds weer worden geactualiseerd.
Den Hoorn, mei 2015,
Frank de Kiefte.

 


terug naar boven

2. Afronding schoolplan 2011-2015

Wat er is van het vorige schoolplan gerealiseerd?

Onderwijskundig beleid
* Projectonderwijs binnen de school heeft vormgekregen met een driedaags klasoverstijgend project in 2013, het project op de vrijdagmiddag in 2013, 2014 en 2015 en het euritmieproject gestart in het najaar van 2013 en uitgebreid in schooljaar 14-15.
* Het digitaal leerlingvolgsysteem biedt de mogelijkheid om een tussenrapport en getuigschrift daaruit te genereren en om een groepsplan samen te stellen.
* Beleid op het gebied van oefenuren en toetsen is vastgesteld.
* Leerlijnen op het gebied van technisch lezen en vreemde talen zijn vastgesteld.

Onderwijsondersteuning
* De zorgkaartbespreking tussen IB-er en groepsleraar is geintensiveerd.
* Het overleg intern begeleiders en schoolleiders is ingesteld.
* Het ondersteuningsteam heeft een duidelijke taakverdeling en fungeert als vraagbaak voor de leraren.
* De procedure meldcode is vastgesteld.
* De trendananalyse, een schoolbrede analyse van de januari en juni toetsen wordt jaarlijks besproken in de PV of in de ZV.

Personeelsbeleid
*De bedrijfshulpverlening (BHV) is vast opgenomen in de het scholingsplan met een jaarlijkse bijscholing.
* Intervisie maakt vast deel uit van het bouwoverleg, eens in de 6 weken in de PV.
* Het ziekteverzuim is in 2013 naar 2,83% gedaald en in 2014 licht gestegen naar 3,25%. Ten opzichte van de jaren daarvoor een aanzienlijke daling. De werkdruk blijft een aandachtspunt.

Kwaliteitszorg
* Het handboek kwaliteitszorg is in gebruik genomen. Verschillende gebieden worden daarin beschreven met daarin de stapsgewijze prodecure.
* Een fysieke map met alle documenten, procedures en afspraken is te vinden in de lerarenkamer.

Communicatie
* Het huisorgaan De Schoolbel fungeert als bijzonder communicatiemiddel met een kijkje in de school en in de klassen.
* De opmaat van het schooljaar is een gezamenlijke start van ouder, leraren en overige medewerkers aan de hand van het jaarthema.
* Het systeem ‘klaslijst’ is in 2011 in gebruik genomen waarbij iedere ouder en leraar toegang heeft tot klasoverzichten met emailadressen en telefoonnummers.

 Organisatie
* In 2011 is het veiligheidsplan vastgesteld.
* Sinds 2012 zijn er twee schoolleiders werkzaam met een taakverdeling in de gebieden van onderwijs, onderwijsondersteuning, kwaliteitszorg, huisvesting en financiën.

 Strategisch beleid
* De samenwerking van de scholen in de regio heeft geleid tot een  maandelijks directieoverleg en gezamenlijke nascholing in de vorm van een gezamenlijke pedagogische vergadering en de jaarlijkse regionale MichaëlConferentie.

 Huisvesting
* Een nieuwe ruimte voor de RT is gerealiseerd.


terug naar boven

3. Missie

Onder missie wordt verstaan de grondslag van de school en wat er beoogd wordt los van het  tijdsbestek. Dit  fundament geldt in principe voor alle vrijescholen maar kan in verschillende bewoordingen geformuleerd worden. De missie is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld.
De vrijeschool Michaël stelt zich ten doel vrijeschoolonderwijs aan te bieden aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De uitgangspunten die ons daarbij voor ogen staan zijn als volgt:

Uitgangspunt
Wij gaan ervan uit dat kinderen vanuit hun voorgeboortelijke bron vermogens en vaardigheden meenemen om op aarde verder aan te werken. Ieder kind wordt beschouwd als een Ik-wezen dat een verbinding zoekt met de ons omringende wereld en de mensen om zich heen. Het eerste doel in de opvoeding is dat ieder kind thuis raakt op aarde en er zijn weg weet te vinden.
Het kind als Ik-wezen wordt gerespecteerd, dit houdt in dat ieder kind binnen de context van het klassenverband de mogelijkheid krijgt zich op zijn eigen manier te verbinden met de leerstof. Uiteindelijk is het het kind dat leert. Daarbij wordt rekening gehouden met de culturele achtergrond van het kind. Vanuit een algemeen-christelijk perspectief wordt er op school gehandeld. Algemeen christelijk betekent dat er geen bindingen zijn met een kerkgenootschap.

Pedagogisch concept
De school staat voor een brede ontwikkeling waarin het denken, het voelen en het willen, anders gezegd hoofd, hart en handen evenwichtig aan bod komen. Ook wordt rekening gehouden met de leeftijdsfasen die ieder kind doormaakt. In de tijd van 0 tot 7 jaar vindt de fysieke rijping plaats, oa de ontwikkeling van de vier onderste zintuigen tastzintuig, levenszintuig, bewegingszintuig en evenwichtszintuig. In de tweede zevenjaar periode ligt het accent op het gevoelsleven en het verbeelden, in de derde grote fase groeit het denken als zelfstandige kracht. Vanuit de verschillen die tegenwoordig in sterke mate optreden wordt gekeken naar wat voor ieder kind nodig is. De genoemde fasering moet dan ook vooral als oriëntatiepunt gezien worden en niet als dogma. Gezien het belang van de eerste fase is het onderwijs in de kleuterklassen gericht op spel, ritme, beweging, woord, zang en beeld en wordt het leerproces nog niet bewust gemaakt.

Didactisch concept
In het verwerven van nieuwe inzichten en vaardigheden neemt het periodeonderwijs een centrale plaats in. De kinderen houden zich aan het begin van de dag intensief bezig met de nieuwe leerstof en dat in een gezamenlijk proces van verkennen, verwerken en zich eigen maken. In de methodiek van het leren wordt uitgegaan van de werkzaamheid van de nacht. Naast de bewuste processen van de dag zijn de onbewuste processen van de nacht van belang voor het vergeten, het verteren van de leerstof zodat de kinderen zich in diepere lagen hiermee kunnen verbinden.
De school streeft naar vernieuwd klassikaal onderwijs, dat wil zeggen leren en (samen)werken in een vaste groep met aandacht voor de temperamenten, de verschillende begaafdheden en uiteenlopende leerstrategieën. In het onderwijs wordt ruimte geschapen voor gezamenlijke verkenning, groepswerk, individueel zelfstandig werk en interactief leren.

Onderwijskundig concept
In het onderwijs neemt het ritme een grote plaats in, er wordt gestreefd naar evenwicht als het gaat om in- en uitademing, opnemen en verwerken, impressie en expressie. Iedere les en iedere schooldag kent een ritmisch verloop, het vieren van de jaarfeesten maakt het mogelijk om herkenningspunten in het jaar te beleven.
De school streeft naar kunstzinnig onderwijs waarbij vakken geïntegreerd worden. De leraar ontwikkelt zich door middel van onderzoek, kunst en studie.

Sociaal pedagogisch concept
De vrijeschool Michaël wil een schoolgemeenschap zijn op basis van ouderbetrokkenheid en gemeenschapszin. Van de ouders wordt verwacht dat zij de missie van de school onderschrijven. Leraren en ouders werken vanuit een eigen verantwoordelijkheid samen aan de ontwikkeling van het kind. Zij zijn gesprekspartners en houden elkaar op de hoogte.
De vrijeschool Michaël wil een brede school zijn waar een peuterafdeling en kinderopvang deel van uitmaken. Culturele activiteiten in en rondom de school vormen een verrijking zowel voor het onderwijs als voor de ontwikkeling van jong en oud.


terug naar boven

4. Analyse van de huidige situatie

De basis voor de analyse is gelegen in de sterkte zwakte analyse, de uitkomsten van de schoolzelfevaluatie en het onderzoek naar de werkdruk onder de leraren.

Swot analyse
Deze is totstandgekomen in de zakelijke vergaderingen van 4 en 25 november 2014.
De swot analyse ziet er zo uit:

Sterk

Zwak

Vrijeschoolvisie en uitvoering
Stabiel team waardoor implementatie mogelijk is.
Veel kwaliteiten aanwezig die ingezet worden, en de schoolleiding.
Kunstzinnig onderwijs
Inzet personeel, inzet van en zoals het ingezet wordt.
Onderwijsaanbod maakt veel mogelijk. Veel hulp in wat we aanbieden.
Zorgstructuur.
Leeropbrengst aan het eind is goed.
Leiderschap.
Groot hart naar elkaar.
Vrijeschool kleuterklassen zijn sterk, opvoeding thuis en op school.

Zwaarte van het werk en niet weten hoe daar uit te komen.
Leerlingen met problematiek en niet weten hoe we er mee om moeten gaan. Zet de hele school op zijn kop.
Implementatie bewaken.
Perfectionisme, het goed willen doen en hier ook in blijven hangen en daardoor niet verder komen.
Balans tussen beklijven en nieuwe dingen.
Communicatie: reflectie collega’s /feedback kan rechtstreekser
Zorgkinderen: waar ligt de grens en hoe houden we die grens echt vast
Materieel: gebreken aan gebouw (warmte zaal, verlichting, hoeveelheid ruimtes) duren lang eer er iets aan gebeurt en als leraar heb je er iedere week last van.
Hoog ziekteverzuim

 

Kansen

Bedreigingen

Zoek waar de ruimte is, waar je een concessie kunt doen., waar je keuzes kunt doen.
Goede teamopbouw, ervaren mensen, jonge mensen etc.
Je als vrije school kunnen profileren via HGW en de nadruk op het kind in de Nederlandse onderwijswereld.

 

 

Weer andere dingen die  moeten gebeuren.
Onduidelijke besluitvorming
Eisen die via de overheid aan ons worden gesteld qua lesstof en doelen
Onduidelijkheid over besluitvorming binnen onze school, hoe zijn de besluitvormingsprocessen? En wie bewaakt de processen? Uitwerking taakeigenaarschap en uitvoering daarvan zowel uitvoering taak als ook communicatie en informatie daarover.

 

Uitkomsten schoolzelfevaluatie
In april 2015 zijn vragenlijsten ingevuld door ouders, leraren en leerlingen van de 5e en 6e klas. De resultaten daarvan laten het volgende beeld zien:

Ouders
Respons 74 ouders
17% geeft de school een 7, 47% een 8, 22% een 9, 4,4 % een 10.
Wat eruit springt is het omgaan met niveauverschillen; bijna 20% scoort hier negatief op.

Medewerkers
Respons 4 medewerkers
Daar waar in de enquete van 2013 nog een signaal was tav bedreigingen door ouders geven alle vragen over veiligheid een 100% score op voldoende.
Een vraag springt eruit: Voelt u zich in uw werk ontspannen? Dit geeft een score van 50% voldoende en 50% verbetering gewenst. Dit duidt op het onderdeel werkdruk, hier is een speciaal onderzoek naar gehouden.

Leerlingen 5e klas
respons 61
Op de vraag ‘word je wel eens gepest?’ zegt 31% soms en 65% nee.
‘Heb je het naar je zin in de groep?’: 32% altijd, 60% ja.
De vraag ‘verveel je je wel eens op school’ geeft een score van 55% soms en 24% ja.
Extra opdrachten als het werk snel klaar is 55% ja, 40% soms.
Makkelijker werk als iets te moeilijk is: 29% ja, 44% soms, 26% nee.
Leerlingen 6e klas respons 9
Dezelfde vraag over verveling geeft een ander beeld 77% nee, 11% ja, 11% soms.
Extra opdrachten als je snel klaar bent: 66% ja, 33% soms.
Makkelijker werk als het te moeilijk is: 88% ja
‘Word je wel eens gepest?’: 44% soms en 55% nee.
‘Heb je het naar je zin in de groep’: 66% altijd, 33% ja.
Conclusies:
* Het welbevinden van de leerlingen geeft een positief beeld.
* Uitdaging en differentiatie zijn hier de aandachtspunten.
Dit laatste komt overeen met het beeld dat de ouders geven: omgaan met niveauverschillen. Dit is iets om mee te nemen in de plannen voor de komende vier jaar.


terug naar boven

5. De gewenste situatie

In de zakelijke vergadering van 2 september 2014 is de gewenste situatie als volgt beschreven:
De schoolcultuur wordt gekenmerkt door samenwerking en transparantie.
De waarden van het vrijeschoolonderwijs zijn gewaarborgd.
Eigenaarschap van leraren en van leerlingen heeft een plek gekregen binnen de schoolorganisatie.
De werkdruk is evenwichtig als gevolg van een bewuste planning en gemaakte keuzen.
We zijn er met elkaar voor alle kinderen.

 


terug naar boven

6. Ambities en plannen voor de komende vier jaar

In de pedagogische vergadering van 30 april zijn de intenties voor de vier jaar verzameld. Dit ziet er zo uit:

Pedagogie

Personeel

Organisatie

Bewegende klas
Coöperatieve werkvormen verder uitbouwen.
Levenskunst
Eigenaarschap van leerlingen: portfolio
Aansluiten op individuele leerlingen.
Leraaronafhankelijk onderwijs.
Lezingen over vrijeschoolonderwijs

Onderlinge omgang gekenmerkt door openheid, transparantie en feedback.

Schoolgewoonten ontwikkelen.
Eigenaarschap van leraren.
Besluitvorming door eigenaren.
Ouders er meer bij betrekken.

Gebouw

Kwaliteitszorg

Ondersteuning

Rustplek voor leraren, openslaande tuindeuren

Systematische evaluatie van alle nieuwe ontwikkelingen en van alle gebieden in de school.

Een klimaat waarin zorgleerlingen binnen de klas kunnen functioneren.
Info over leerlingen nog meer delen.

 

 


terug naar boven

7. Onderwijskundig beleid

Het onderwijskundig beleid heeft voor de komende jaren enkele grote speerpunten:

Leerlingen volgen hun eigen vorderingen
Cito onderzoeken zijn nodig totdat een heel systeem rondom portfolio werk ontwikkeld is met systematisch meten, vastleggen en gesprekken voeren van leraar met kind en ouders. Kortom: anders evalueren.
In de didactiek betekent dit: het lesdoel staat centraal en wordt gedeeld met de leerlingen. Gezamenlijk kan worden vastgesteld of het lesdoel behaald is. De groepsleraar geeft leerlingen feedback op de resultaten. Leerlingen geven elkaar feedback op grond van de vooraf opgestelde criteria.

Zelfstandigheid van leerlingen, zelfstandig leren en denken
Leerlingen maken eigen keuzen, bv waar zij aan werken in het oefenuur. Leerlingen kiezen uit meer opdrachten in het periodeonderwijs.
De klas als geheel functioneert op basis van gewoontevorming; in het omgaan met overgangen, het weten waar materialen liggen en daar zelfstandig gebruik van maken, in het vragen om en bieden van hulp aan klasgenoten.

De bewegende klas
De overgang van de kleuterklas naar de eerste klas kan worden vergemakkelijkt door het werken met de principes van de bewegende klas.
Daarnaast krijgen de onderste vier zintuigen een sterke impuls door de activiteiten in de opbouw van de dag; het parcours bij het binnenkomen, en de motorische, zintuiglijke en sociale oefeningen met de klas als geheel.

Differentiatie
Onder het kopje differentiatie vallen drie thema’s: coöperatieve werkvormen (Coöperatief leren voor vrijescholen), uitdaging voor begaafde leerlingen en werken vanuit het geheel.
Het coöperatief leren is aangezet in het schooljaar 14-15, vraagt om verdere implementatie. In 15-16 zal ook de keus worden gemaakt of de school de specifieke materialen gaat gebruiken die horen bij de principes van CLVS.
Materiaal en programma’s voor begaafde leerlingen zijn aan de orde van de dag. De school wil hier systematisch aan werken vanuit de geizichtspunten van de vrijeschoolpedagogie. Dit betekent dat we niet kiezen voor homogene groepen maar voor heterogene groepen en dat de basis ligt in het participeren in de gemeenschap.

Levenskunst
In de zakelijke vergadering is gekozen voor de benaming Levenskunst voor het wekelijkse spiegeluur. Levenskunst gaat over de verbinding met de natuur, met de ander, met de samenleving en met de geestelijke wereld. Rudolf Steiner heeft de pedagogie direct verbonden met de sociale opgave. Menswording betekent deel uit leren maken van een gemeenschap. Daar horen gewoonten en gebruiken bij. Levenskunst gaat niet alleen over de invulling van het gelijknamige lesuur. Het gaat over hoe we op school met elkaar willen omgaan; leraren en leerlingen, leraren onderling, leerlingen onderling, ouders en leraren, ouders onderling.
Levenskunst gaat ook over hoe je jezelf in evenwicht houdt, hoe je je staande houdt met je eigen idealen en daarbij steeds in gesprek zijn met anderen.


terug naar boven

8. Beleid onderwijsondersteuning

In de komende jaren zal het erom gaan de principes van passend onderwijs, handelingsgericht werken en het werken met groepsplannen zodanig vorm te geven dat we ieder kind bieden wat het nodig heeft.  Dit vraagt om een manier van werken die niet meer belasting met zich meebrengt maar juist taken en verantwoordelijkheden spreidt.
Hier geldt nadrukkelijk het beeld van het kind als actor. Hoe meer kinderen zelf betrokken raken hoe meer zij  zelf richting kunnen geven aan hun werk en het volgen van de vorderingen daarin.
Het leerling-volg-jezelf-systeem is in dit opzicht een speerpunt in de plannen. Hierin past ook het gesprekken voeren met kind en ouders, bemiddeling door leerlingen zelf, bv op het schoolplein, en het principe van ‘peer-assessment’, ‘co-assessment’ en ‘self-assessment’.                                                                                                                                                                                 Passend onderwijs
Passend onderwijs betekent dat we het onderwijsaanbod afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. De leraren geven met ondersteuning van de IB’ers vorm aan handelingsgericht werken met groepsplannen voor de vakken taal en rekenen. Twee keer per jaar stellen de leraren een groepsplan op. Hierin worden drie niveaus onderscheiden: instructiegevoelig (basisgroep), instructieafhankelijk (intensief arrangement, extra ondersteuning)  en instructieonafhankelijk (verdiept arrangement). De leraren stemmen hun instructie af op de specifeke kenmerken van deze drie groepen.
In de schoolgids wordt de zorgroute beschreven, in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) de reikwijdte van de school tav de ondersteuning en in het ondersteuningsplan worden de plannen beschreven op het gebied van de ondersteuning.


terug naar boven

9. Personeelsbeleid

Visie en uitgangspunten:
1 De medewerkers van de school dragen zoveel als mogelijk de verantwoordelijkheid voor hun eigen werk en voor hun taken. Zij dragen daarvoor verantwoording af in de PV en op ouderavonden en in oudergesprekken. De school wordt zodoende steeds meer een verantwoordingsgemeenschap.
2 De medewerkers werken nauw met elkaar samen en stellen zich open op voor ideeën en inbreng van anderen. Zij hebben evenzeer de intentie om nauw met de ouders en andere betrokkenen samen te werken.
3 De medewerkers vormen met elkaar een waarnemingsorgaan, een antenne voor wat er in de school leeft en anticiperen daarop met gerichte acties en informatie.
Het personeelsbeleid is erop gericht om een ieder in staat te stellen om als individuele leraar, als duopartners en als team optimaal te functioneren. De instrumenten daarvoor zijn: scholing, intervisie, collegiale consultatie en gesprekscyclus.

 

Het personeelsbeleid omvat de komende vier jaar de volgende onderdelen:
* De nieuwe cao voor het onderwijspersoneel: duurzame inzetbaarheid, professionele ontwikkeling, werktijd, startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam.
* Maatregelen om de werkdruk beheersbaar te maken.
* Het beleid van taakeigenaren en proceseigenaren wordt verder geintensiveerd met besluitvorming door de eigenaren nadat zij een draagvlak hebben gecreëerd voor hun besluit.
* Het personeel krijgt de mogelijkheid de onderwijskundige doelen van dit schoolplan te realiseren door middel van scholing en onderlinge afstemming in de pedagogische vergadering, in studiedagen en door middel van individuele scholing. Voor de pedagogische vergadering wordt gewerkt met een vergaderplanning waarin alle thema’s van het schoolplan worden opgenomen.
* De individuele scholing wordt door iedere leraar verantwoord in het bekwaamheidsdossier, dit vormt een onderdeel van het jaarlijkse functioneringsgesprek.
* De school geeft uitdrukking aan het beleid evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding. Het beleid op dit gebied is dat alle leraren de mogelijkheid krijgen in verschillende overleggen mee te denken aan het beleid op de korte en lange termijn (zakelijke vergadering, overleg bestuur en team). Leraren worden uitgenodigd om taakeigenaar of proceseigenaar te worden met een eigen verantwoordelijkheid voor een onderdeel van het beleid. Zij worden daarin ondersteund door de schoolleider.


terug naar boven

10. Organisatie

Het werken met eigenaren is gestoeld op het gezamenlijk dragen van de school. Het betekent ook dat besluitvorming op een efficiente wijze plaatsvindt. Daarbij is de start steeds gelegen in het gemeenschappelijke, wat willen we met elkaar? Dat gaat over het samenwerkend team van leraren als ook over de samenwerking van leraren en ouders.
De vraag voor de komende jaren is hoe we een schoolgemeenschap kunnen zijn met voor iedereen een passende vorm van deelname. Dat betekent dat voor iedereen de vraag geldt: op welke wijze kan ik op een passende wijze deelnemen aan de organisatie? Wat is er nodig, wat vraagt de organisatie en wat ik kan vanuit mijn kwaliteiten bijdragen?
We kunnen de organisatie nog een tweede impuls geven door te werken met het consent beginsel. Dit houdt in dat in bijeenkomsten iedereen zich uitspreekt. Dat kan een ‘ja’ zijn maar ook een ‘geen bezwaar’, je hoeft het er niet mee eens te zijn. Op het moment dat iemand ‘nee’ zegt, onderzoek je met elkaar waar dat in zit. Als iedereen zich uitspreekt, versterk je de persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
Deze werkwijze maakt ook ruim baan voor initiatiefkracht en verantwoordelijkheidsgevoel. Het kan de energie, zowel gezamenlijk als individueel, versterken.
In het boekje ‘samenleven moet je leren’ van Henk van der Weijden wordt beschreven hoe deze werkwijze in alle lagen van de schoolgemeenschap kan worden toegepast. Ook door de leerlingen. Leerlingen leren om gezamenlijk een probleem op te lossen, vanuit ieders specifieke kwaliteit. Hier ligt de relatie met de levenskunst. Het individu en de gemeenschap komen hierin samen. 


terug naar boven

11. Invloeden van buitenaf

De vrijeschool Michaël wil een brede school zijn. Dit vraagt om het opbouwen van een stevige relatie met de BSO en met Windekind. Dit geldt voor het pedagogische en het bestuurlijke niveau. Daarbij zijn de drie afdelingen medegebruikers van het gebouw. Dit vraagt eveneens om afstemming, om rekening houden met elkaar en om versterking door de uitwisseling op pedagogisch vlak.
terug naar boven

12. Doelen ten aanzien van de overige gebieden

Kwaliteitszorg
Systematische evaluatie en terugkoppeling
Dit kan worden beschouwd als een voortdurende kwaliteitmeting. Dit is de basis van de kwaliteitszorg.
We kunnen de volgende overlegmomenten onderscheiden:

Soort overleg

Wie

Terugkoppeling

Evaluatie

Frequentie

Meting

Pedagogische vergadering

Leraren onderling

Zorgverbreding

Thema’s uit schoolplan

Jaarlijks

Systematisch verdeeld

Terugkomen op gemaakte afspraken

Pedagogische vergadering

Leraren onderling

Klassenbespreking

Jaarlijks

Effect van plan van aanpak

Onder-steuningsteam

IB’er, RT’er, leraar, kunstzinnig therapeut, schoolleider

Klassenbespreking

Specifieke hulp aan leerlingen, leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en leerlingen voor wie een leerlinggebonden budget beschikbaar is.

Jaarlijks

Na 6 weken handelingsplan

Effectiviteit van plan van aanpak en van geboden hulp

Ouderavond

Groepsleraar en ouders

Terugblik op perioden

3x per jaar

Hoe wordt het onderwijs door de groep opgenomen?

Oudergesprek

Groepsleraar en ouders

Bespreking van resultaten van tussenrapport en getuigschrift

2x per jaar

Hoe ontwikkelt ieder kind zich individueel?

Functionerings-gesprek

Schoolleider en OP/OOP

Specifieke afspraken CAO en POP

jaarlijks

Wat is er gerealiseerd?

Regionaal bestuur

Schoolleiders en bestuursleden

Bespreking en evaluatie van plannen

4x per jaar

Zijn we op de juiste weg?

MR

MR en bestuur/

schoolleider

Advies of instemming schooldocumenten

 

Kloppen de procedures?

 


terug naar boven

13. Scholing leraren

In onderstaande tabel worden de keuzen die gemaakt zijn zichtbaar op het gebied van scholing van de leraren. De scholing van de BHV’ers is een zaak van het hele team.  

Onderdeel

Wie

15-16

16-17

17-18

18-19

Totaal

In euro ’s

BHV

Team

700

700

700

700

2800

Rekencoördinator

Groepsleraar

800

800

800

800

3200

Taalcoördinator

Groepsleraar

800

800

800

800

3200

Zutphen

4 groepsleraren

 

1200

1200

1200

1200

4800

Ondersteuning groepsleraren door Jet Nijhuis

Groepsleraren

750

750

750

750

3000

Communicatie

Team

500

500

500

500

2000

Studiedagen

hele team

5000

5000

5000

5000

20.000

 

 

 

 

 

 

 

Conferentie

Kleuterleraren

400

400

400

400

1600

MichaëlConferentie

Hele team

700

700

700

700

2800

 

 

 

 

 

 

 

Studiedagen ind

Ind groepsleraren

600

600

600

600

2400

Vakbijeenkomsten

vakleraren

500

500

500

500

2000

Overig

 

 

 

 

 

10.000

Totaal

 

 

 

 

 

57.800


terug naar boven

14. Totaaloverzicht

Onderwijs

Onderdeel

15-16

16-17

17-18

18-19

 

Portfolio

Periode-evaluatie

door leerlingen zelf in portfolio

Werkstuk beoordeling in groepen.

Portfolio bespreking

Portfolio als aanvulling op toetsen

 

Zelfstandigheid

Visie

eigen keuzen van leerlingen

Leerlingen maken een eigen plan voor een reeks oefenuren

ll als actor

 

Differentiatie

Coöperatief leren

Keuze uit opdrachten

Oefenuren klasoverstijgend

Klasoverstijgend werken in periodeonderwijs

 

Levenskunst

Visie

Levenskunst en zintuigen

Levenskunst en waarden

Levenskunst in projectvorm

 

Bewegende klas

visie/beleid/scholing

Wat betekent het voor de hele school?

Onderdeel v/h onderwijs-beleidsplan

Bewegende klas in de regio

 

Vreemde talen onderwijs

Leerlijnen

visie op mvt

deskundigheden  gebruiken

differentiatie

 

Leerling-bemiddeling

Conflicten oplossen in de klas door leerlingen

Training tbv leerlingen voor bemiddeling conflicten op het schoolplein

Leerlingen trainen elkaar

Beschrijving van strategieën en werkwijzen

BSO

 

1x gezamenlijke PV

PV en studiedag

Gezamenlijke visie en afstemming

Doorgaande lijn in het aanbod

Onder-steuning

Groepsplan

Groepsplan en de uitvoering daarvan

Inzet van assistentie en RT

Ondersteunings-route met begrenzing

Ondersteunings-profiel opnieuw bekijken en bijstellen

 

Begaafde leerlingen

Visie en beleid

Uitvoering per klas

Uitvoering klasoverstijgend

Protocol

Personeel

Werkdruk

Aandachtspunten in PV over groepsnormwerkdruk, wekker zetten etc

Piektijden voor zijn met spreiding en planning

Cursus omgaan met emoties

Verwachtingen-management

Tav ouders, collega’s, jezelf

 

Feedback

Intervisie met feedback

Collegiale consultatie met feedback

Feedback naar leerlingen toe

Feedback van de leerlingen

 

Communicatie

Drama-driehoek

Gesprekstechnieken

Begrenzing vanuit behoefte

Transparantie in verantwoording

 

Ziekteverzuim

Aandachts-punten komen terug in PV

Balans in de piektijden

‘getting things done’, efficiënte uitvoering van taken en administratie

‘getting things done’, efficiënt omgaan met documenten en mail

 

Organisatie

Besluit-vorming door eigenaar

Werken met consent in het lerarenteam

Werken met consent in bijeenkomsten ouders en leraren

Werken met consent in het directieteam en in het regionaal bestuur

Kwaliteits-zorg

 

Meting

sociale veiligheid

Vragenlijst

Leraren

Sociale veiligheid

Meting

sociale veiligheid

Vragenlijst

Ouders

Sociale veiligheid


terug naar boven