Leerlingondersteuning

Leraren volgen de leerlingen in hun ontwikkeling door observaties, diverse kleine toetsmomenten en twee keer per jaar worden Cito-toetsen afgenomen. Ook oudergesprekken en kindgesprekken maken deel uit van het volgproces. 

Cito-toetsen worden afgenomen vanaf de eerste klas (groep 3). Tenminste tweemaal per jaar heeft de IB’er ondersteuningsoverleg met de klassenleraar en worden de leer- en ontwikkelingsresultaten van de hele groep bekeken. Tussentijds kan er ook overleg zijn als er bij individuele kinderen sprake is van ondersteuningsvragen op het gebied van het leren of het gedrag.

 

Samenwerkingsverband

Op het moment dat een ondersteuningsvraag van een leerling niet binnen onze school kan worden beantwoord, kunnen we hulp inroepen van het (zorg)samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Unita. Op het moment dat hulp via het samenwerkingsverband wordt ingeroepen, vult de IB’er samen met de leraar en de ouders van de leerling een groeidocument in over de leerling. Het samenwerkingsverband wijst dan een trajectbegeleider aan die met alle betrokkenen in overleg gaat (dat overleg heet MDO-overleg, wat staat voor multidisciplinair overleg). De ondersteuning die vervolgens via het samenwerkingsverband geboden wordt, kan invulling krijgen op onze school, of soms (deels) buiten onze school, in bijvoorbeeld een speciale reken-, taal- of plusklas. Als nodig, kan er een verwijzing komen naar een speciaal (basis)onderwijs.

 

Ouder- en Jeugdsteunpunt (OJS)

Het OJS van het samenwerkingsverband Unita is er voor alle vragen en de ondersteuning van ouders en jeugdigen over extra ondersteuning in het onderwijs, passend onderwijs.
Naast informatie kunnen ouders bij het steunpunt ook terecht voor hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld in hun zoektocht naar een school die de ondersteuning voor hun kind kan bieden of wanneer ze er met de school niet uitkomen welke hulp er nodig is.
Het steunpunt is er om ouders te helpen en werkt onafhankelijk. De medewerkers hebben geen belang bij de school van het kind. Ouders kunnen erop vertrouwen dat de informatie of ondersteuning die ze krijgen, gericht is op het belang van het kind om passend onderwijs te krijgen.

Ouders kunnen bij het OJS terecht voor onder andere vragen als:

  • Welke ondersteuning heeft mijn kind nodig en kan de school bieden?
  • Er is aangegeven dat mijn kind naar een andere school of naar het speciaal onderwijs moet, wat nu?
  • We komen er met de school niet uit over welke ondersteuning er nodig is?
  • Welke school of andere mogelijkheden zijn er die bieden wat mijn kind nodig heeft?
  • Hoe kunnen we de zorg op school goed regelen?

Het OJS hoort bij het ondersteuningsplan 2023-2027 van Unita en is een uitwerking van artikel 18a, achtste lid, onder f, uit de Wet Passend Onderwijs waarin wordt gesteld dat samenwerkingsverbanden onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden voor ouders inrichten.
Website van het OJS www.steunpuntgv.nl 

 

Protocollen

Onze school werkt met een dyslexieprotcol, een pestprotocol en een veiligheidsprotocol.

 

Pedagogische vergadering

Het lerarenteam komt eenmaal per week bij elkaar voor de pedagogische vergadering. Tijdens deze vergadering vindt intervisie, uitwisseling en studie/verdieping plaats. Ook worden er tijdens de pedagogische vergaderingen periodiek klassenbesprekingen en kinderbesprekingen gehouden. De pedagogische vergadering is het pedagogische hart van de school. Het moment in iedere week waarop de leraren elkaar ontmoeten en er gelegenheid is om uit te wisselen over lopende zaken. De pedagogische vergadering is zeker ook onderdeel van de ondersteuningsstructuur binnen de school omdat de leraren elkaar tijdens deze vergaderingen ook raadplegen over leer- en ontwikkelingsvragen die ze waarnemen in hun klas of bij individuele kinderen. 

 

Rapportage en toetsen

De voortgang van het leerproces van de kleuters bespreekt de kleuterleraar met de ouders tijdens de oudergesprekken. Er is in de kleuterklas nog geen sprake van een rapport. Aan het eind van de kleutertijd krijgt de kleuter van juf een getuigschriftje; een tekening met een spreuk. In klas 1 tot en met 5 is er rond de voorjaarsvakantie een tussenrapport met daarbij de uitslagen van de Cito-volgsysteemtoetsen. Aan het eind van ieder schooljaar is er vanaf klas 1 tot en met klas 6 een getuigschrift voor de ouders waarin een algemeen beeld wordt gegeven van het kind en een beschrijving van de voortgang in de verschillende periodes en vaklessen. Het kind krijgt van de leraar aan het eind van ieder schooljaar een getuigschrift in de vorm van een beeld en een spreuk. Naar aanleiding van de rapporten en getuigschriften vinden oudergesprekken plaats. Vanaf ongeveer klas 4/5 sluiten kinderen soms aan bij deze gesprekken. Voor de verplichte eindtoets bij de overgang naar het voortgezet onderwijs heeft onze school gekozen voor de IEP-toets. 

 

Intern begeleiders

Onze school heeft twee intern begeleiders (IB’ers) die zorgdragen voor het ondersteuningsproces in het algemeen.

 

Remedial teaching

Op onze school is voor twee dagen per week een remedial teacher (RT’er) werkzaam. In overleg met de IB’ers geeft zij leerlingen extra hulp. Op onze school kan dat gedurende 20 weken op de schoolloopbaan. Is er sprake van dyslexie dan maximaal 24 weken.

 

Kunstzinnige therapie

Katrien Janssens is Kunstzinnig Therapeute (vaktherapeute beeldend) en verzorgt op de donderdag individuele begeleiding van kinderen, die gebaat zijn bij extra kunstzinnige ondersteuning. Deze individuele begeleiding vindt plaats gedurende een periode van 8 weken. Een sessie duurt 45 minuten. Meer informatie over begeleiding door de kunstzinnige therapeute is hier te lezen.