Stichting Vrije School Michaël

De Vrije School Michaël valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Vrije School Michaël Bussum. Onze school is wat in onderwijsjargon een éénpitter wordt genoemd. Dat wil zeggen dat er onder de Stichting die het bevoegd gezag vormt maar één school valt.

Het Stichtingsbestuur wordt gevormd door ouders die hun bestuursfunctie vrijwillig bekleden. Het bestuur komt periodiek bijeen in een bestuursvergadering. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de school gemandateerd aan de schoolleiding. Het bestuur adviseert, faciliteert en controleert de schoolleiding en legt formeel verantwoording af over de resultaten van de school. Vragen of opmerkingen aan het bestuur, kunnen gemaild worden naar bestuur@vrijeschoolmichael.nl Alle bestuursleden ontvangen berichten die zijn verzonden naar dit adres.

Downloads

vierjaarlijks onderzoek bestuur en school

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is in het voorjaar van 2019 uitgevoerd op onze school en op 15 oktober 2019 vastgesteld.

Intentieverklaring Bestuurlijke Fusie Vrijeschool Michaël Bussum en Vrijeschool Het Zonnewiel De Bilt

Wij ervaren al jaren dat de bestuursvorm als éénpitter met een vrijwillig ouderbestuur kwetsbaar is en een wezenlijk risico vormt voor de continuïteit. Al geruime tijd zijn wij daarom op zoek naar een manier om onze school bestuurlijk beter te borgen. Wij hebben daarom samen met een aantal andere vrijescholen in de regio Midden-Nederland de krachten gebundeld om te zoeken naar een passende bestuursvorm en toezicht voor onze scholen.
De betrokken scholen hebben vanuit de gezamenlijke verkenning elk hun eigen (interne) proces doorlopen met een eigen bijpassende tijdslijn. Nog niet alle scholen zijn op dit moment klaar voor een volgende stap. De besturen, schoolleiders en medezeggenschapsraden in Bussum en De Bilt hebben met echter elkaar geconstateerd dat er momentum is om de volgende concrete stap te zetten. Op 22 maart 2022 hebben wij daarom als besturen, schoolleiders en MR-en de intentie uitgesproken om onze scholen onder te gaan brengen onder een nieuwe rechtspersoon; de Stichting die het bestuur van beide scholen zal vormen. Onder dit professionele bestuur wordt duurzaam geborgd dat de scholen vanuit hun eigen identiteit, eigenheid en met zoveel mogelijk autonomie hun eigen vrijeschoolonderwijs kunnen blijven geven.
Dit is nadrukkelijk niet het eindstation, maar de eerste concrete stap richting de beoogde samenwerking met meer vrijescholen onder de vlag “Vrijescholen Midden-Nederland”. Vrijeschool Zeist treft op dit moment intern ook al de voorbereidingen voor de aansluiting bij de nieuwe stichting. Op deze manier zullen in de nabije toekomst, mede door intensievere samenwerking, nog veel meer gezamenlijke voordelen kunnen worden gerealiseerd.

In de intentieverklaring (de volledig ondertekende versie volgt z.s.m) vinden jullie meer informatie over de achtergrond van deze en de volgende stappen die de komende tijd samen met de schoolleiders en MR-en worden gezet.
Fusie Effect Rapportage

Vanwege de voorgenomen fusie op 1 januari 2023 met de vrijeschool Het Zonnewiel in de Bilt is er een Fusie Effect Rapportage opgesteld.